Ontstaan, Achtergrond en Doelstellingen


Ontstaan en Achtergrond

In de afgelopen jaren is er een groeiend ongenoegen ontstaan bij gepensioneerden over de prestaties van het Ballast Nedam Pensioenfonds. In de afgelopen 10 jaar is het fonds afgegleden van een goed presterend fonds naar één van de slechts presterende fondsen met als gevolg de recente kortingsbesluiten en de al jaren gemiste indexaties.

Oorzaken zijn nog onderwerp van onderzoek maar het invoeren van de vaste premieregeling in 2005 en het slechte beleggingsresultaat gedurende een aantal jaren zullen hier ongetwijfeld debet aan zijn.

Andere factoren, zoals de lage rekenrente, de oplopende sterfteleeftijd en de beurscrash van 2008 kunnen niet echt de reden zijn van het groeiend verschil met andere fondsen omdat deze factoren voor alle fondsen gelden. Wel volgt uit ons voorlopig onderzoek dat BNPF, in verhouding tot andere fondsen, een buitengewoon conservatief beleid voert voor het vaststellen van de verplichtingen hetgeen ook bijdraagt aan de zeer lage dekkingsgraad.

De gerelateerde vragen die door individuele deelnemers gesteld werden in de vele september jaarvergaderingen werden dikwijls ontwijkend of niet bevredigend beantwoord en genotuleerd. Deze deelnemers voelden zich niet serieus genomen door het fondsbestuur en zij waren bovendien ontevreden over de vertegenwoordiging in het bestuur namens de gepensioneerden omdat er van serieuze communicatie met de achterban geen sprake was.

Enkele gepensioneerden besloten daarom in het voorjaar van 2012 hier iets aan te doen door een vereniging van belanghebbenden op te richten. Voorlichtingsbijeenkomsten met de NVOG gaven informatie over de te volgen procedure.

Pas eind 2012, na lange tijd aandringen, was het fondsbestuur bereid om medewerking te geven aan de VvP in oprichting: een uitnodiging om lid te worden van de VvP werd via het BNPF pensioenbureau verstuurd naar alle pensioengerechtigden. Inmiddels zijn er ongeveer 500 gepensioneerden lid geworden van de vereniging door hun lidmaatschap voor 2013 te betalen.

Op 16 januari 2013 werd de vereniging statutair opgericht onder aanwezigheid van 120 gepensioneerde leden.

Met algemene stemmen werd het definitieve bestuur gekozen:

 • - Kees Wierda - voorzitter
 • - Jaap Dieben - secretaris
 • - Frans Kiesewetter - penningmeester
 • - Jan van der Laan, Fons Vleghels en Robert v.d. Berg - leden pensioenaangelegenheden
 • - Bert Groeneweg - vice-voorzitter en algemene zaken.

De concept notulen van de oprichtingsvergadering bevinden zich onder het menu Ledenarchief.

 

Doelstelling VvP

 • - Het algemene doel van onze vereniging is een betere belangenbehartiging van de gepensioneerden, omdat een groepsstandpunt nu eenmaal meer kracht heeft dan individuele acties.
 • - Zichtbare achterban voor onze vertegenwoordiger(s) in het BNPF bestuur en op te richten deelnemersraad, met recht van voordracht kandidaten.
 • - Betere en meer gerichte informatie naar de leden
 • - Meer kritisch volgen van BNPF beleid.
 • - Juridisch advies inwinnen en onderzoeken haalbaarheid eventuele (gezamenlijke) acties
 • - Mogelijke verbetering collectieve voorzieningen.
 • - Lidmaatschap koepel organisatie (geeft toegang tot landelijke informatie en adviezen uit overleg tussen politiek, sociale partners en DNB).