Ontstaan, Achtergrond en Doelstellingen


Ontstaan en Achtergrond

Vanaf het begin van deze eeuw ontstond bij gepensioneerden van de voormalige Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam (BNPF) een groeiend ongenoegen over de prestaties van het fonds. Van een goed draaiend pensioenfonds was het weggezakt naar één van de slechtst presterende. Dit had tot gevolg dat tot twee keer toe moest worden gekort, eind 2010 en in april 2013. Sinds die tijd heeft daarnaast geen enkele indexatie plaatsgevonden.

Bovendien werden de door individuele deelnemers gestelde vragen tijdens de jaarlijkse Deelnemersvergaderingen van BNPF vaak ontwijkend, dan wel niet bevredigend beantwoord en/of genotuleerd.
Aangezien men ook ontevreden was over de vertegenwoordiging van gepensioneerden in het bestuur van het fonds, en gegeven het feit dat er nagenoeg geen serieuze terugkoppeling was met de achterban, besloot een aantal gepensioneerden in het voorjaar van 2012 hier iets aan te doen.

Op 30 mei 2012 werd een vereniging opgericht onder de naam Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds. Na lang aandringen bleek het bestuur van het pensioenfonds uiteindelijk bereid om zijn medewerking te verlenen bij het benaderen van potentiële leden.

Op 16 januari 2013 werd, in aanwezigheid van 120 leden, tot oprichting van de vereniging besloten.
Op dat moment waren er circa 490 gepensioneerden lid geworden van onze vereniging.
De statuten werden vervolgens twee dagen later notarieel vastgelegd.

Het eerste bestuur bestond uit de heren:

Kees Wierda - voorzitter
Jaap Dieben - secretaris
Frans Kiesewetter - penningmeester
Bert Groeneweg - vicevoorzitter/algemene zaken
Robert van den Berg - pensioenaangelegenheden
Jan van der Laan - pensioenaangelegenheden
Fons Vleghels - pensioenaangelegenheden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2018 is Kees Wierda tot erelid van de vereniging benoemd. In het voorjaar van 2020 is Kees na een langslepende ziekte overleden.

De notulen van zowel de Oprichtingsvergadering, als ook die van alle aansluitende jaarlijkse ledenvergaderingen zijn op de site van de vereniging terug te vinden onder de kop “Archief leden”.

Als gevolg van de overname, begin 2016, van Ballast Nedam door Rönesans Holding, en het managementbesluit om de toekomstige pensioenopbouw voor actieve deelnemers onder te brengen bij bpfBOUW, moest een oplossing worden gevonden voor de reeds opgebouwde aanspraken van de deelnemers/slapers en de achterblijvende gepensioneerden. De vereniging heeft bij die zoektocht een zeer actieve rol gespeeld.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de aanspraken van zowel huidige als toekomstige gepensioneerden per 1 januari 2019, door middel van een collectieve waardeoverdracht, werden ondergebracht bij de Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap.
Het BNPF is in de loop van 2019 geliquideerd.

Het feit dat de pensioengerechtigden vanaf dat moment niet langer aan BNPF waren verbonden, betekende dat de naam van de vereniging niet meer juist was.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van oktober 2019 werd dan ook besloten om de naam te wijzigen naar Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam, bij afkorting VP BN genaamd. Notariële vastlegging vond plaats op 24 oktober 2019.

Doelstellingen VP BN

  • - een betere belangenbehartiging voor de gepensioneerden, omdat een groepsstandpunt nu eenmaal meer kracht heeft dan individuele acties;
  • - een zichtbare achterban zijn voor onze vertegenwoordigers in het Belanghebbenden Orgaan van onze Pensioenkring bij Stap;
  • - betere en meer gerichte informatie naar onze leden;
  • - het kritisch volgen van het Stapbeleid;
  • - mogelijke verbetering van collectieve voorzieningen;
  • - het lidmaatschap van koepel organisatie(s); dit geeft ons toegang tot landelijke informatie en
  • - adviezen uit overleg tussen politiek, sociale partners en De Nederlandse Bank.