Statuten


79718/SO

VASTSTELLING STATUTEN

(website layout)

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Sijbrand Michiel Feikema, notaris te Castricum: de heer Dirk Johannes van Blokland, geboren te Purmerend op zes en twintig september negentienhonderd zes en veertig, legitimatie: paspoort met nummer NW4HC7LR1, geldig tot achttien september tweeduizend veertien, afgegeven te Wormerland op achttien september tweeduizend negen, wonende te 1531 KB Wormer, gemeente Wormerland, Oosteinde 39, gehuwd, die handelt ter uitvoering van een besluit tot vastlegging van de statuten van de vereniging:

VERENIGING VAN PENSIOENGERECHTIGDEN VAN HET BALLAST NEDAM PENSIOENFONDS, gevestigd te Heemstede, kantoorhoudende te 2104 SG Heemstede, Fie Carelsenlaan 7, ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer: 55390544, hierna verder te noemen: „de vereniging?, en tot het ondertekenen van deze akte aangewezen, waarvan blijkt uit het stuk dat aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

ONTSTAAN VERENIGING

De vereniging is als rechtspersoon opgericht op dertig mei tweeduizend twaalf onder de hiervoor vermelde naam.
Van de statuten voor de vereniging blijkt nog niet uit een notariële akte.
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder het hierboven vermeld nummer.
Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten is genomen door de algemene vergadering op zestien januari tweeduizend dertien, met inachtneming van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke bepalingen van oproeping en besluitvorming. Een getekend uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en in notariële vorm vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met „volledige rechtsbevoegdheid?, als bedoeld in de tweede titel van boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke ingang voor de vereniging de volgende:

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds, bij afkorting genaamd VvP-BNPF.
2. Waar in deze statuten wordt gesproken over de naamloze vennootschap: Ballast Nedam N.V., hierna te noemen ,,de vennootschap”, en de stichting: Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, hierna te noemen ,,het pensioenfonds”, dient tevens gelezen te worden “of hun rechtsopvolgers”.
3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Heemstede.

Artikel 2 – Doelstellingen
1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit het pensioenfonds.
2. De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:
a. het, waar nodig, verstrekken van advies aan haar leden betreffende pensioenzaken;
b. het verstrekken van informatie aan haar leden betreffende pensioenzaken;
c. het beleggen van vergaderingen;
d. het streven naar een passend medezeggenschap in het pensioenfonds voor de Pensioengerechtigden en het op de geëigende manier invulling geven hieraan;
e. het onderhouden van contacten met zijn gekozen vertegenwoordigers in het pensioenfonds, waar nodig met het bestuur van het pensioenfonds en waar nodig met de vennootschap;
f. het samenwerken met andere verenigingen en groepen, welke een gelijksoortige doelstelling hebben casu quo bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging en zo nodig het verkrijgen van het lidmaatschap van zodanige verenigingen en of groepen;
g. het organiseren van lezingen;
h. het uitbrengen van advies en het stellen van kritische vragen aan het bestuur van het pensioenfonds;
i. alle andere activiteiten welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van de doelstellingen.

Artikel 3 – Lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
a. zij die een ouderdoms- of nabestaandenpensioen ontvangen van het pensioenfonds;
b. zij die vervroegd zijn uitgetreden op basis van de arbeidsvoorwaarden van de vennootschap;
c. de (gewezen) werknemers van de vennootschap, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard;
d. de nabestaanden van de onder a., b. en c. genoemden, die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het pensioenfonds, met dien verstande, dat een minderjarige voor wat zijn lidmaatschap rechten en -verplichtingen betreft worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
2. De vereniging kent voorts aspirant-leden: werknemers die nog in actieve dienst zijn en uit dien hoofde deelnemer zijn van het pensioenfonds. Zij hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen.
3. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin namen en adressen zijn opgenomen. Bij het beheer van dit register worden de wettelijke regels ter bescherming van de privacy in acht genomen.
4. Het bestuur beslist over toelating van leden. Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging.
5. Weigering van het lidmaatschap wordt binnen twee maanden na aanmelding schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene meegedeeld. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
6. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.

Artikel 4 – Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging, wanneer een lid niet (meer) aan de gestelde vereisten voor het lidmaatschap voldoet, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer om andere redenen redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging, in het geval een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Het bestuur kan in de gevallen genoemd onder lid 1 c en d het lidmaatschap onmiddellijk beëindigen.
3. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting als bedoeld onder lid 1 c en d kan betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, waardoor de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
4. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie voor dat lopende jaar verschuldigd.

Artikel 5 – Contributie
1. De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot betaling van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van de contributie te verlenen.

Artikel 6 – Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meerdere voordrachten, waartoe bevoegd zijn:
a. het bestuur, bij oproeping voor de vergadering mede te delen;
b. van vijf van de stemgerechtigde leden, voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur mede te delen, voorzien van een akkoordverklaring van betrokkene.
3. Is er geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze.
4. Het bestuur van de vereniging vergadert minimaal drie keer per jaar.
5. Voorzitter, secretaris en penningmeester en hun eventuele plaatsvervangers vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is eenmaal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door het bedanken als bestuurslid.

Artikel 7 – Functies en taken van het bestuur
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Ook kunnen plaatsvervangers worden aangewezen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
3. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn bij de bestuursvergadering of schriftelijk hun stem hebben uitgebracht.
4. Bij door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aan- gaande de vergaderingen van en besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uit- voeren door al dan niet uit leden bestaande commissies, die door het bestuur zijn benoemd.
7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Artikel 8 – Verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvereniging binnen negen maanden na afloop van een kalender- jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overleggen van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Voor dit onderzoek kan de commissie zich desgewenst laten bijstaan door een (al dan niet externe) deskundige. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen.
4. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 en 3 gedurende zeven jaar te bewaren.

Artikel 9 – Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hierin komen aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, alsmede het verslag van de kascommissie als genoemd in artikel 8;
b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Het bestuur is verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10e) deel van de stemmen. Hieraan moet binnen dertig dagen gevolg gegeven worden, anders kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
5. De datum en agenda voor een algemene vergadering worden minimaal zeven dagen vooraf bekend gemaakt door het bestuur.
6. Tot de algemene vergadering hebben alle leden en aspirant-leden toegang. Geschorste leden hebben geen toegang, behalve tot de vergadering waarin het bestuur tot hun schorsing, opzegging of ontzetting wordt behandeld. Over toelating van anderen beslist het bestuur.
7. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Aspirant-leden hebben een adviserende stem.
8. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan voor ten hoogste twee andere leden als gemachtigde optreden.
9. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger, dan wel een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid. Wordt niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
10. Van elke algemene vergadering wordt een verslag gemaakt. De inhoud van het verslag wordt de leden voor de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

Artikel 10: Besluitvorming algemene vergadering
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daar- van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, in- dien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet een persoon betreft, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenst of één der stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Een niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd lid kan zijn stem schriftelijk uitbrengen, mits de betreffende verklaring voor aanvang van de vergadering bij het bestuur is binnen gekomen.

Artikel 11: Statutenwijziging
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de statuten wordt voorgesteld.
2. Zij die een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten minimaal vijf dagen vooraf- gaand aan de vergadering dit wijzigingsvoorstel bekend maken door toezending aan de leden of publicatie in het verenigingsorgaan.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat het bestuur hiervan een notariële akte heeft laten opmaken.

Artikel 12 – Ontbinding vereniging
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 11 lid 1, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Over de bestemming van een na vereffening overblijvend batig saldo beslist de algemene vergadering tegelijk met het besluit tot ontbinding, met dien verstande dat de bestemming zoveel mogelijk overeen- komt met het doel van de vereniging.

Artikel 13 – Huishoudelijk reglement
1. De algemene ledenvergadering en/of bestuur kan een of meer reglementen voorstellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Voorgestelde reglementen en latere wijzigingen behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.

SLOTVERKLARINGEN
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:
Huidig bestuur
Volgens opgave van de verschenen persoon is het bestuur van de vereniging op dit moment als volgt samengesteld:
1. de heer Cornelis Wierda, geboren te Heemstede op twintig april negentienhonderd zes en veertig, legitimatie: paspoort met nummer NR5548F52, geldig tot tien maart tweeduizend veertien, afgegeven te Heemstede op tien maart tweeduizend negen, wonende te 2104 SG Heemstede, Fie Carelsenlaan 7, gehuwd, als voorzitter;
2. de heer Jacobus Wilhelmus Johannes Dieben, geboren te ‘s-Gravenhage op zeven maart negentienhonderd zeven en veertig, legitimatie: paspoort met nummer NRKCH3385, geldig tot
zeventien januari tweeduizend zeventien, afgegeven te De Bilt op zeventien januari tweeduizend twaalf, wonende te 3722 GS Bilthoven, gemeente De Bilt, Julianalaan 106, gehuwd, als secretaris;
3. de heer Hans Waanders, geboren te Amsterdam op negen en twintig juli negentienhonderd acht en dertig, legitimatie: paspoort met nummer NW429D9H9, geldig tot negen december
tweeduizend dertien, afgegeven te Bergen (Noord-Holland) op negen december tweeduizend acht, wonende te 1861 SB Bergen (Noord-Holland), Kloosterlaan 21, gehuwd, als penningmeester.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december tweeduizend dertien.

Adres
Het adres van de vereniging is Fie Carelsenlaan 7 te 2104 SG Heemstede.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Castricum, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen persoon uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris